Projekts "Latgales tilts - Latvijas simtgadei!"

Biedrības " Izglītības un inovāciju attīstības centrs" projekts “Latgales tilts — Latvijas simtgadei!”

Projekta vispārējais mērķis ir:

veicināt starpkultūru dialogu Latgales jauniešu vidū, tādējādi sekmējot nacionālo minoritāšu integrāciju un vienotas saliedētas sabiedrības veidošanos.

Projekta galvenie uzdevumi ir izstrādāt, izdot un popularizēt starpkultūru Latgales jauniešu literāro darbu almanahu “Latgales tilts – Latvijas simtgadei!” un nodrošināt projekta rezultātu publicitāti.

Projekta mērķa grupas:

mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi; pilsoņi, tai skaitā: biedrības biedri, darbinieki, brīvprātīgie.

Projekta īstenošanas vieta: visa Latgale, projekta koordinācija - biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs” 18.novembra ielā 161, Daugavpilī.

2018.gada jūnijā.

Ir tapis Latgales jauniešu almanahs “Latgales tilts — Latvijas simtgadei!”

Biedrība “ Izglītības un inovāciju attīstības centrs” pateicoties sadarbībai ar Latgales pašvaldībām, izglītības izstādēm, bibliotēkām, nevalstiskajām organizācijām un neformālajām apvienībām, kā arī daudzajiem brīvprātīgajiem ir izveidojusi Latgales jauniešu almanahu “Latgales tilts — Latvijas simtgadei!”. Almanahā ir ievietoti dažādi literāro žanru darbi  – dzejoļi, esejas, stāsti, kas lasāmi latviešu, krievu un latgaliešu valodās.

Latgales jauniešu literāro darbu almanahs “Latgales tilts — Latvijas simtgadei!”

2018.gada novembrī.

Проект общественной организации Центр развития образования и инноваций” “Латгальский мост – к столетию Латвии!”.

Цель проекта – способствовать межкультурному диалогу среди молодежи Латгалии, таким образом улучшая интеграцию национальных меньшинств и образования сплаченного единого общества.

 Главнные задачи проекта – разработать, издать и популяризировать межкультурный литературный альманах молодежи Латгалии “Латгальский мост – к столетию Латвии!”, а также способствовать публичности результатов проекта.

Целевые группы проекта: представители национальных меньшинств, не граждане, граждане, а также члены общества, добровольцы.

Осуществление проекта: Латгалия, координация проекта - общественная организация “Центр развития образования и инноваций”, 18.novembra iela 161, Daugavpils.

 Июнь 2018 года.

 

Вышел  межкультурный литературный альманах молодежи Латгалии “Латгальский мост – к столетию Латвии!”.

  

Общественная организация “Центр развития образования и инноваций” благодаря сотрудничеству с самоуправлениями, учреждениями образования, библиотеками, общественными организациями и неформальными объединениями Латгалии, а также множественным добровольцам создала межкультурный литературный альманах молодежи Латгалии “Латгальский мост – к столетию Латвии!”. В альманахе размещены работы представителей различных литературных жанров – стихи, эссе, рассказы на латышском, русском и латгальском языках.

Литературный альманах молодежи Латгалии “Латгальский мост – к столетию Латвии!”.

 

Ноябрь 2018 года.